EXPLOITATION AND PROTECTION OF RESOURCES IN ECOLOGICAL FARMS OF A SUBREGION OF LUBLIN VOIVODESHIP

Agnieszka Siedlecka

Abstract


Subject and purpose of work: The purpose of the study is to evaluate the utilisation of resources necessary for agricultural production as well as their protection in farms conducting ecological production. The deliberations undertaken in this paper focus on certified farms due to their specificity
and character of their production, which is compatible with the principles of sustainable development.
Materials and methods: The article uses the results of research from twenty ecological farms in the Chełm-Zamość subregion of Lublin Voivodeship. The deciding factor in selecting this region was the prominent
role of agricultural production in this region when compared to the other ones in the voivodeship.
Results: The research results have shown that there is a lack of correlation between actions taken by producers and caring for the natural environment. Farmers displayed little awareness with regard to the
use of environmental resources and assets in agricultural production.
Conclusions: Running a farm aimed at ecological production is connected with the implementation of solutions that have not found application in traditional agricultural production, with obtaining a certificate and the need for training and further study. This does not, however, translate into the
introduction of pro-ecological solutions in agricultural production or the farm itself. A significant share of the investigated producers did not report the need for introducing such solutions. It indicates the need for continuous broadening of knowledge and creating ecological.

 

Siedlecka A. (2017), Exploitation and protection of resources in ecological farms of a subregion of Lublin Voivodeship/ Wykorzystanie i ochrona zasobów w gospodarstwach ekologicznych podregionu województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 5-15. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0011


Keywords


farm; farms; ecological farming; bioeconomics

Full Text:

PDF (Polish)

References


Grabowski M., Barszczewski J., Grzelak M. (2014), Specyfika sposobów gospodarowania w ekologicznym systemie produkcji w regionie pomorskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 14, z. 4(48), s. 27-43.

Nachtman G. (2013), Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 1, s. 182-196.

Quinn M.G. (2010), Bioeconomy for a better life. Conference The Knowledge-Based Bio-Economy Towards 2020, Brussels,

th September 2010.

Siedlecka A. (2013), Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w województwie lubelskim w opinii respondentów. Roczniki Naukowe

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XV, z. 3, s. 301-305.

Wasąg Z. (2011), Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw rolnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, nr 1(126), s. 265-271.

Żelezik M. (2009), Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyr. 30, s. 155-166.

Ustawa Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 nr 25 poz. 150, art. 3, Tekst obowiązujący od 28 maja 2012.

Websites/ Strony internetowe:

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Polityki Regionalnej, Lublin 2012, strategia.lubelskie.pl/Diagnoza%2005.09.docx, (data dostępu: 10.06.2014).

Gołębiewski J. (2013), Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Gołębiowski%20Jarosław/Gołębiewski%20Jarosław%20-%20ZRÓWNOWAŻONA%20BIOGOSPODARKA%20-%20POTENCJAŁ%20I%20CZYNNIKI%20ROZWOJU.pdf, (data dostępu: 10.06.2014).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy”, Bruksela, dnia 13.2.2012 r., COM(2012), http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_pl.pdf, (data dostępu:

06.2014).

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 06.06.2014).

Ratajczak E. (2013), Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ratajczak%

Ewa/Ratajczak%20Ewa%20-%20ROLNICTWO%20I%20LE%C5%9ANICTWO%20W%20%C5%9AWIETLE%20

KONCEPCJI%20BIOGOSPODARKI.pdf, (data dostępu: 06.06.2014).

Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, United Nations, 1987; http://conspect.

nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf, (data dostępu: 12.06.2014).

Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy, Departament Informacji Gospodarczej, www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21744, (data dostępu: 12.06.2014).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.