DEVELOPMENT OF THE TOURIST FUNCTION WITHIN AREAS OF LOWER SILESIAN LANDSCAPE PARKS

Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk

Abstract


Subject and purpose of work: The aim of the study was to present the development of the tourist function in the areas of Lower Silesian landscape parks. The subject of the study were the communes associated with Lower Silesian landscape parks.
Materials and methods: The study covered 59 communes of the Lower Silesia Voiovodeship where 12 landscape parks are located. In this research six indicators of the level of tourism development were listed - three in the field of conditions of tourism development and three in the field of tourist traffic.
Results: A significant dependency between the surface area of a landscape park and the state of tourismoriented land development was established. It turned out that among the 59 surveyed communes in 14 of them there are no tourist accommodation facilities.
Conclusions: Based on the conducted surveys, it was found that the highest level of tourist function development occurs in the communes associated with the following landscape parks: Śnieżnik, the Sudety Wałbrzyskie, the Owl Mountains, Książ and Bóbr Valley Landscape Park.

 

Uglis J., Jęczmyk A. (2017), Development of the tourist function within areas of lower silesian landscape parks/ Rozwój funkcji turystycznej obszarów dolnośląskich parków krajobrazowych. Economic and Regional
Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 16-27. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0012


Keywords


tourist function; landscape parks; Lower Silesia

Full Text:

PDF (Polish)

References


Derek M. (2007), Gmina turystyczna – ujęcie metodologiczno-metodyczne, W: W. Kurek, R. Pawlusiński (red.), Studia nad

turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. Wydawnictwo Instytutu

Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 27-32.

Derek M. (2008), Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, manuskrypt

pracy doktorskiej.

Dziedzic E. (2003), Rachunek satelitarny jako narzędzie mierzenia efektów ekonomicznych turystyki, W: G. Gołembski (red.),

Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 43-52.

Gałecki R. (2004), Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości, W: R. Gałecki

(red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz, s. 113-117.

Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2014), Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, W: S.J. Snarski, M. Jalinik (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, EkoPress, Białystok, s.

-305.

Hendel M. (2016), Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy

Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 87, Nr kol. 1947, s. 157-170.

Hibszer A. (2012), Korzyści z sąsiedztwa parku narodowego w opinii lokalnych społeczności. Acta Geographica Silesiana, nr

, s. 13-25.

Jackowski A. (1981), Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Uniwersytet

Jagielloński, Kraków.

Kachniewska M. (2011), Funkcja turystyczna jako determinanta jakości życia na wsi. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Oeconomica,

nr 288 (64), s. 53-72.

Kobyłka A., Sawicki B. (2016), Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa

lubelskiego. Ekonomia i Środowisko, nr 1 (56), s. 208-222.

Kowalska M., Knapik W., Bogusz M., Kiełbasa B., Niedziółka A., Piotrowska A., Satoła Ł. (2015), Rozwój lokalny obszarów

wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej. Wyd. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Kurek W. (red.) (2007), Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łazarek, R. (2004), Ekonomika turystyki, Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Mastalska-Cetera B., Warczewska B. (2015), Możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na przykładzie dolnośląskich parków

krajobrazowych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, Wrocław, s. 32-44.

Matczak A. (1989), Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, W: Funkcja turystyczna. Acta Univesitatis Lodziensis

- Turyzm, 5, s. 27-39.

Ochrona środowiska (2015). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015.

Piotrowski P. (2015), Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego. Studia

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 2015, s. 57-73.

Radziejowski J. (2006), Jak tworzenie terenów chronionych sprzyja lokalnemu rozwojowi? Centrum Badań nad Środowiskiem

Przyrodniczym UW.

Radziejowski J. (2011), Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica Polska Szkoła

Wyższa TWP w Warszawie.

Sokołowski D., Szyda B., Mierkiewicz W. (2011), Funkcja turystyczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Studia i Materiały

CEPL w Rogowie, r. 13, z. 3 (28), s. 245-250.

Spychała A. (2010), Funkcja turystyczna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Szromek A. R. (2013a), Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów

państw europejskich, W: Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach, nr 132, s. 91-103.

Szromek A. R. (2013b), Wskaźniki funkcji turystycznej i ich współzależność z innymi wskaźnikami ekonomicznymi na przykładzie

polskiej gospodarki w latach 2000-2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304, Wrocław,

s. 336-349.

Uglis J., Jęczmyk A. (2015), Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych. Ekonomia i Środowisko,

nr 4 (55), s. 153-164.

Zajadacz A. (2014), Dostępność przestrzeni turystycznej w ujęciu geograficznym. Turyzm, nr 1 (24), s. 49-57.

Websites/Strony internetowe:

http://dzpk.pl/

https://www.mos.gov.pl/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.