REGIONAL DISPARITIES IN DEVELOPMENT – THE CASE OF POLAND

Iwona Pawlas

Abstract


Subject and purpose of work: The paper focuses on identification and assessment of regional disparities in development of Poland in regard to demographic potential, economic development, social development and technical infrastructure in 2006, 2010 and 2015.
Materials and methods: Research was conducted with the use of Central Statistical Office’s statistical information with the application of Hellwig’s taxonomic measure of development and standard deviation method of linearly ordered objects’ grouping.
Results: Mazovian province was a leader in regard to demographic potential and economic development, while Silesian province took the first position in case of social development and technical infrastructure. The highest levels of synthetic measure of development were noted in Mazovian and Silesian provinces, while the lowest ones were observed in: Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie provinces.
Conclusions: Pro-development activities should be intensified in the regions with significantly lower level of socioeconomic development, worse equipment in technical infrastructure and weaker demographic potential.

 

Pawlas I. (2017), Regional disparities in development – the case of Poland/ Regionalne dysproporcje rozwojowe – przypadek Polski. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 17-31. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0021


Keywords


development; province; Poland; multidimensional comparative analysis

Full Text:

PDF (Polish)

References


Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Wyd. Znak, Kraków.

Borowiec J. (2011), Ekonomia integracji europejskiej. Wyd, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Central Statistical Office (2017), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2016. Central Statistical Office, Warsaw.

Central Statistical Office (2012), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2011. Central Statistical Office, Warsaw.

Central Statistical Office (2008), Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2007. Central Statistical Office, Warsaw.

Cojanu V. (2010), A Strategic and Operational View of Competitiveness and Cohesion in the European Context. Eastern Journal of European Studies, t. 1, nr 1, June, s. 153-168.

Czerny M. (2005), Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Davis L.S. (2009), Development, W: K. A. Reinert, R. S. Rajan, (red.), The Princeton Encyclopedia of the World Economy. Vol. I. Princeton University Press, Princeton and Oxford, s. 277-280.

Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 5 (17), s. 68-80.

GUS (2015), Portrety polskich regionów 2015. GUS, Warszawa.

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 4, s. 307-326.

Kola-Bezka M. (2012), Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarzadzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, rok 16, nr 2/2012, s. 51-64.

Krueger A.O., Myint H. (2011), Economic development, W: Enclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/economic-development, data dostępu: 20.07.2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Moussis N. (2015), Access to the European Union, Law, Economics, Policies. Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland.

Noga M. (2009), Szkice z makroekonomii. CeDeWu, Warszawa.

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.

Obrębski T. (2013), Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego, W: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa., s. 359-373.

Pawlas I. (2016a), Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej po dziesięciu latach -Wybrane zagadnienia. Studia Ekonomiczne. Ekonomia, nr 272, s. 109-118.

Pawlas I. (2016b), Economic Picture of the Enlarged European Union in the Light of Taxonomic Research. Proceedings of MAC-EMM 2016, 5th – 6th August 2016 in Prague, eds. J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki. MAC Prague consulting, Prague, s. 75-82.

Pawlas I. (2014), Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.

Pawlas I. (2010), Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 113, s. 673-683.

Pawlas I. (2011), Zastosowanie wybranych procedur taksonomicznych do analizy zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy regionalizmu i globalizacji, nr 221, s. 541-551.

Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa.

Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Warszawa.

Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa.

Przybyszewski R. (2007), Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Difin, Warszawa.

Rutherford D. (2002), Routledge Dictionary of Economics. Routledge, London & New York.

Schumpeter J. (2004), The Theory of Economic Development. (With a New Introduction by J.E.Elliott). Tenth Printing.

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych. Wyd. Znak, Kraków.

Word Bank (2002), World Development Report 2002. Building Institutions for Markets. Oxford University Press, New York.

World Bank (2003), World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World - Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life. Oxford University Press, New York


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.