COOPERATION FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN A REGION BASED ON THE EXAMPLE OF LOCAL GOVERNMENTS OF MUNICIPALITIES WITHIN THE VALUABLE NATURAL AREAS OF THE LUBLIN PROVINCE

Danuta Guzal-Dec

Abstract


Subject and purpose of work: The subject of the work was intra- and intersectoral cooperation between local governments for the development of tourism. The aim of the work was to evaluate the activity of local governments natural valuable areas of Lublin Province in undertaking co-operation in tourism.
Materials and methods: The accomplishment of the objective was supported by the analysis of the literature of the subject and the results of the research carried out in 2013. The area of the study was composed of 30 municipalities of the highest ecological value group in Lublin Province. A diagnostic survey method was applied, with the use of an interview questionnaire which was addressed to village
and town mayors. The additional source of information consisted of the web pages of municipal offices, organizations, which belonged to the surveyed local governments and statutes of these organizations.
Results: It was shown that local governments within natural valuable areas did not sufficiently exploit diagonal co-operation in stimulating tourism development. The measures aimed at supporting tourism were characterized by lack of comprehensiveness. Only about one third of self-governments undertook
comprehensive measures using forms of intrasectoral and intersectoral cooperation.
Conclusions: Further development and intensification of diagonal cooperation is postulated, as well as promotion of good practices.

 

Guzal-Dec D. (2017), Cooperation for the development of tourism in a region based on the example of local governments of municipalities within the valuable natural areas of the Lublin Province / Współpraca na rzecz rozwoju turystyki w regionie na przykładzie samorządów gmin przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 63-73. https://doi.org/10.2478/ers-2017-0025


Keywords


municipalities; intrasectoral co-operation; intersectoral co-operation; natural valuable areas

Full Text:

PDF (Polish)

References


Czernek K. (2010), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Rozprawa doktorska http://www.wbc.poznan.pl/Content/148858/Czernek_Katarzyna-rozprawa_doktorska.pdf (data dostępu: 30.03.2017).

Dobrzańska B. M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok .

Fyall A., Garrod B. (2005), Tourism Marketing. A collaborative Approach. Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-Toronto.

Guzal-Dec D. (2009), Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.

Guzal-Dec D. (2013), Operacjonalizacja modelu Presja–Stan–Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego. Rocznik Ochrony Środowiska – Annual Set the Environment Protection, t. 15, nr 3, s. 2925–2941.

Guzal-Dec D. (2014), Supporting Development of Tourism by Local Municipal Self-governments within the Naturally Valuable Areas of the Lubelskie Voivodship. Barometr Regionalny, nr 3, s. 111-120.

Guzal-Dec D. (2015), Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Monografie i Rozprawy, nr 4. Wydawnictwo PSW JP II, Biała Podlaska.

Kuźmicki M., Żbikowski J. (2012), Współpraca samorządów gminnych i powiatowych z instytucjami wspierajacymi rozwój turystyki w województwie lubelskim. Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies, t. V, nr 1, s. 91-96.

Michael E. J. (2003), Tourism micro-clusters. Tourism Economic, t. 9, nr 2, s.138-140.

Mika M., Pawlusiński R. (2006), Możliwości współpracy samorządów lokalnych na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe WSBiF w Bielsku-Białej, nr 1, s. 74-84.

Mistilis N., Daniele R. (2004), Challenges of competitive strategy in public and private sector partnerships in electronic national tourist destination marketing systems. Journal of Travel and Tourism Marketing, t. 17, nr 4, s.63-67.

Suchta J. (red.) (1997), Wycena i gospodarowanie nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznie (cenność ekologiczna – wartość ekonomiczna). Zachodnie Centrum Organizacji, Olsztyn–Zielona Góra.

Szewczuk A. (2011) Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 64-76.

Zwolińska-Ligaj M. (2015), Integracja funkcji gospodarczych i środowiskowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Perspektywa przedsiębiorstw. Monografie i Rozprawy, nr 4. Wydawnictwo PSW JP II, Biała Podlaska.

Websites/ Strony internetowe:

http//:www.minrol.gov.pl (data dostępu: 31.12.2015).

http://www.sis-dotacje.home.pl/lupa/biuletyn%203.pdf (data dostępu: 31.12.2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.