INFLUENCE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON THE DEVELOPMENT OF FAMILY AGRICULTURAL FARMS IN THE PODLASKIE PROVINCE

Zofia Kołoszko-Chomentowska

Abstract


Subject and purpose of work: We present the results of the research on the impact of the CAP on the development of family farms in the province of Podlasie.
Materials and methods: The research covered farms included in the FADN system. The analysis concerns 2005 and 2014 and was carried out in groups separated due to the their condition and development opportunities: progressive farms, potentially progressive and non-progressive ones. The development opportunities were assessed on the basis of the surplus on self-financing, net investments and fixed asset replacement rates.
Results: In all groups of farms the value of assets grew, and the growth rate of assets was the highest in the progressive farms. Only the progressive and potentially progressive farms had self-financing options.
Conclusions: Budget transfers targeted at farms affected the intensification of activities related to their modernization, which resulted in the diversification of these entities. The most active recreation of fixed assets took place in the progressive farms. The market activity of potentially progressive farms increased and they are likely to become progressive farms in the future. The non-progressive farms are characterized by their permanent inability to develop.

Keywords


common agricultural policy; agricultural farm; development of farms; family farm

Full Text:

PDF (Polish)

References


Chmielewska B. (2011), Przemiany funkcji gospodarstw indywidualnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 13(5), s. 15-19.

GUS Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa 2016.

Józwiak W. (2014), Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei „spirali wzrostu”. IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 113, Warszawa.

Józwiak W., Sobierajewska J., Zieliński M. (2014), Zmiany liczby gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną, W: A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej oraz na obszarach wiejskich w 10 lat po rozszerzeniu UE, IERiGZ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 123, Warszawa, s. 57-68.

Kołoszko-Chomentowska Z. (2013), Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB Puławy, nr 41.

Łopaciuk W. (red.), (2014), Wpływ WPR na rolnictwo w latach 2004-2012. IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 118, Warszawa.

Madej A. (2013), Rolnictwo województwa podlaskiego na tle kraju. Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy, nr 32(6), s. 201-215.

Pietrzykowski R., Wicki L. (2011), Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, Nr 98(4), s. 7-22.

Sobczyński T. (2009), Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, T. 9, s. 159-168.

Wieliczko B. (2011), Oddziaływanie polityki fiskalnej na sytuację polskiego rolnictwa w latach 2001-2009. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98(3), s. 53-62.
DOI: http://dx.doi.org/10.29316/ers-seir.2018.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.