INSTITUTIONAL AND SYSTEMIC DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES IN THE MARKET OF ACCOMMODATION AND CATERING SERVICES

Marek Kuźmicki

Abstract


Subject and purpose of work: The aim of this article is to determine the influence of the institutional and systemic environment on the development of enterprises providing accommodation and catering
services in Lublin province.
Materials and Methods: The direct questionnaire and computer-assisted method of data collection CAWI were used to carry out research.
Results: The research conducted in 2007 and 2013 shows that there was a positive change in the institutional and systemic environment, with improved access to capital and EU aid programs, along with government policy, local government policy and promotion, as well as tourism and business development organizations.
Conclusions: Entrepreneurs expect greater involvement of the state in activities that encourage the increase of the competitiveness of enterprises. The issue of simplifying the tax system and reducing the existing taxes is particularly important.

Keywords


company; accommodation and catering services; development; institutional and systemic environment

Full Text:

PDF (Polish)

References


Angowski M. (2005), Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.

Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku. CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.

Filipiak B., Ruszała J. (2009), Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Difin, Warszawa.

Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak M., Samul J., Sieradzka K., Skawińska E., Wojewoda I., Zalewski R. (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Jaworski L. (2015), Nowe prawo przedsiębiorców budzi nadzieje i …kontrowersje. Dziennik Gazeta Prawna, 27 czerwca 2017, nr 122.

Krupski R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (2002), Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mazur J., Sznajder A. (1998), Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.

Safin K. (red.) (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Skowronek-Mielczarek A. (2013), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Sobczyk G. (red.) (1995), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.

Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.

Szafrański A. (2015), Nowe prawo działalności gospodarczej. Forum Prawnicze, 2015, http://www.forumprawnicze.eu/attachments/article/145/Szafranski.pdf (data dostępu: 06.09.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.29316/ers-seir.2018.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne 2014.
Page created with using Open Journal Systems
by Sławomir Czernik, Roman Lichograj, Piotr Lichograj.
All Rights Reserved.